සෙව්ම්

Saturday, June 29, 2019

"අහස් ඉම සිපගනිමි"

"අහස් ඉම සිපගනිමි"
කාව්‍ය කෘතිය ජනගත කිරීම.
කොළඹ මහවැලි කේන්ද්‍රයේදී ජූලි 03 දින සවස 02. 00ට


මුලසුන - rev. galkande dhammananda thero 
රාධිත ⁣⁣⁣දේශනය 01 - Chulananda Samaranayake
ආරාධිත දේශනය 02 - Sunanda Karunaratna
කථනය - Vidura Dias Abayagunawardana

INVITATION

BOOK COVER CREAT BY - NADUN YASITHA DASSANAYAKE

CHOOLANANDA SAMARANAYAKE 

1 comment: